รายงานทันตสาธารณสุข | ส่งไฟล์ | จัดการระบบ | วิเคราะห์ | ตรวจสอบการส่ง | อื่นๆ

รายงานทันตสาธารณสุข

หน่วยงาน : สมุทรปราการ,สสจ. [รายงานรวมทั้งเครือข่าย]

ตั้งแต่เดือน    ปี     ถึงเดือน    ปี     

 ดูรายงานแบบแผนภาพ

รายงานผลการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทสิทธิ
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
รับไว้รักษา
ส่งต่อ
1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด (ครั้ง)
2. ประกันสังคม (ครั้ง)
3. สิทธิ UC (ครั้ง)
4. สิทธิอื่นๆ (ครั้ง)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน
ประเภทงาน 
หญิงตั้งครรภ์ 
เด็ก 0-2 ปี 
เด็ก 3-5 ปี 
เด็ก 6-14 ปี 
1. ตรวจสุขภาพช่องปาก (ครั้ง) 
 
 
 
 
2. sealant (ครั้ง/ซี่) 
3. ฟลูออไรด์ (ครั้ง) 
 
 
 
 
4. PRR (ครั้ง/ซี่) 
5. ฝึกแปรงฟัน (ครั้ง) 
 
 
 
 
6. ทำความสะอาดช่องปาก (ครั้ง) 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานรักษาทางทันตกรรม
ประเภทงาน 
จำนวน 
1.ถอนฟัน (ครั้ง/ซี่) 
2.อุดฟัน (ครั้ง/ซี่) 
3.ขูดหินปูนทั้งปาก (ครั้ง) 
 
งานเฉพาะสาขา 
จำนวน 
1. ศัลยกรรมช่องปากฯ (ครั้ง)  
 
2. ทันตกรรมหัตถการ (ครั้ง/ซี่) 
3. รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง/ซี่) 
4. ปริทันต์ (ครั้ง) 
 
5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (ครั้ง) 
 
6. ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง/ชิ้น) 
7. ทันตกรรมจัดฟัน (ครั้ง)  
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลงานรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประเภทงาน 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ฯ 
ประกันสังคม 
สิทธิ UC ผู้สูงอายุ 
สิทธิ UC อื่น 
สิทธิอื่น  
1. ARPD (คน/ชิ้น) 
2. MRPD, Removable Bridge (คน/ชิ้น) 
3. Single Complete Denture (คน) 
 
 
 
 
 
4. Complete Denture (คน) 
 
 
 
 
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณด้านทันตสาธารณสุข

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณด้านทันตสาธารณสุข  
แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ(ทั้งปี) 
เบิกจ่าย 
1. ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ 
2. ด้านบำบัดรักษาทางทันตกรรมและทันตกรรมป้องกัน 
3. ด้านพัฒนาบุคลากร 

รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม

รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม
ครุภัณฑ์หลักทันตกรรม 
รพ.แม่ข่าย 
สอ./PCU 
1. ยูนิตทันตกรรม 
2. เครื่อง Dental X-ray 
3. เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 
4. เครื่องขูดหินปูน 
5. เครื่องฉายแสงอุดฟัน 
6. เครื่องปั่นสารผสมอุดฟัน 

รายงานข้อมูลสถานะของสถานพยาบาล

รายงานข้อมูลสถานะของสถานพยาบาล 
สถานะของสถานบริการสุขภาพ 
จำนวน (แห่ง) 
1. มีทันตบุคลากรประจำทุกวัน 
2. มีทันตบุคลากรหมุนเวียน 
3. ไม่มีทันตบุคลากร 

รายงานข้อมูลทันตบุคลากร

รายงานข้อมูลทันตบุคลากร
ประเภท 
จำนวน (คน) 
1. ทันตแพทย์ทั่วไป 
2. ทันตแพทย์เฉพาะสาขา   
     - วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
     - ศัลยกรรมช่องปากฯ 
     - ทันตกรรมหัตถการ 
     - วิทยาเอนโดดอนท์ 
     - ปริทันตวิทยา 
     - ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
     - ทันตกรรมประดิษฐ์ 
     - ทันตกรรมจัดฟัน 
     - ทันตกรรมทั่วไป(Super GP) 
     - ทันตสาธารณสุข/สาธารณสุข 
2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
4. ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม 
5. ช่างทันตกรรม 
6. คนงาน 

 Copyright 2007, ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ